UDialogue – 3月號
客戶喜訊 – Facebook讚好即有禮物

身在國內上唔到Facebook? 睇唔到香港電視劇? 上唔到銀行e-banking?申請UDomain全新 SSL-VPN 中港網路一線通服務,猶如身在香港,瀏覽全球所有網站!

全新 SSL-VPN 已升級支援 iPhone 、 iPad 、 BlackBerry 、 Android手機 、 Windows Mobile 或者其他 Tablet。 人在國內都可以有香港的生活質素, 跟香港的客戶、朋友緊密接觸!

親身體驗SSL-VPN好處,立即申請試用戶口:

香港人留在大陸的時間越來越多,但在國內不能瀏覽部份網站,大大影響生活質素。SSL-VPN 服務為身處國內的您有如香港上網的方便,為你解決國內網絡上的問題。我們的服務優勢有:

   自設專線網絡,無需經過國內線路,直接連接香港的伺服器

   避開內地網監所引致的緩慢速度

   瀏覽全球所有網站,突破國內機構的封鎖

   支援手機連綫,包括 iPhone、Android、BlackBerry及Windows Mobile

為讓您體驗 SSL-VPN的 好處 , 我們誠意邀請 閣下試用服務 。 如欲即時體驗 , 只需填妥以下表格 , 我們的客戶主任會聯絡您跟進 。 查詢更多有關服務詳情 , 歡迎致電 (852) 2554 7545。

公         司 :
姓         名 :
電         話 :
電         郵 :

UDomain全新推出 V P S 虛擬主機寄存服務,功能上比起一般網頁寄存計劃更具彈性,價錢又比專屬伺服器相宜。獨立分配CPU、RAM、硬盤空間等資源,能節省成本之餘,亦可享有專屬伺服器的優點!

立即致電 (852) 2554 7545 查詢有關 VPS 服務之詳情 。 你亦可以同時把伺服器操作要求電郵到 service@udomain.com.hk,我們的客戶服務主任會馬上跟進您的查詢。

互聯網上經常出現來歷不明之電郵及虛假網站,近日我們收到一封疑似 Twitter 寄來的電郵,由寄件者地址、電郵內容甚至是跟 Twitter 一模一樣的 Logo,令我們誤以為是一封 Twitter 發過來的電郵,通知我們確認資料 ...

誰知道一按連結 , 竟然是一個賣藥網站 ! 幸好在過程中沒有要求我們輸入帳戶密碼 , 不然我們的私人資料已落入不法之徒手中 !

為確保您個人及業務資料安全無礙,請注意:

   即使電郵來自相同域名,亦需保持警覺

   別按下可疑超連結

   如已連接不明超連結或下載可疑檔案,請即為您的電腦進行掃瞄以防感染病毒

欲了解更多詳情,歡迎致電(852) 2554 7545與我們的客戶服務主任聯絡。